“21ste eeuwse vaardigheden” is een verzamelterm uit onderzoek voor een aantal specifieke vaardigheden waarover jongeren zouden moeten beschikken om vlot te kunnen meedraaien in het werkveld en de samenleving van nu en later.

Sommige van deze vaardigheden zijn helemaal niet nieuw voor het onderwijs, maar nu wordt er nadrukkelijk aandacht aan besteed. Kennis blijft belangrijk, maar vaardigheden om kennis zelf op te doen en met die kennis aan de slag te kunnen gaan zijn minstens even belangrijk.

 

De 21ste eeuwse vaardigheden waaraan we werken in de Middenschool zijn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Zelfsturing

 

Bij zelfsturing staat de leerling (in grote mate) zelf in voor zijn eigen handelen en zijn eigen ontwikkeling. Het gaat om het zelf kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag en het instaan voor de gevolgen ervan

 

*  Reflectie

 

Reflectie verwijst naar het bewust nadenken over de eigen situatie en het eigen handelen.

 

*  Kritisch denken

 

Bij kritisch denken is het belangrijk een eigen, onderbouwde visie of mening te hebben en/of te kunnen formuleren.

 

*  Probleemoplossend vermogen

 

Hier gaat het om het (h)erkennen van een probleem; het kunnen komen tot een plan om het probleem op te lossen en dat plan uitvoeren.

 

*  Communiceren

 

Bij communiceren ligt de nadruk op het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap, rekening houdend met alle elementen uit het communicatiemodel (zender, boodschap, ontvanger, effect, medium / kanaal, ruis, situatie).

 

*  Samenwerken

 

Bij samenwerken gaat het om het gezamenlijk realiseren van een doel, anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen maar ook om hulp durven vragen indien nodig.

 

*  Sociale en culturele vaardigheden

 

Sociale en culturele vaardigheden zetten in op het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden. Daarnaast ligt er ook nadruk op een sociale en culturele verankering in de eigen (brede) leefomgeving.

 

*  Creativiteit

 

Bij deze vaardigheid gaat het om het bedenken van nieuwe ideeën en deze kunnen uitwerken en analyseren of om het alternatief benaderen van bestaande ideeën.

 

*  Mediawijsheid

 

Gebruik

 

Gebruik gaat om het kunnen bedienen en instellen van hard- en software, vlot aansluitingen leggen tussen apparaten, inzicht hebben in de combineerbaarheid van toepassingen en softwareproblemen kunnen oplossen. Naast de instrumentele vaardigheden hebben de gebruikscompetenties ook betrekking op gericht keuzes kunnen maken tussen apparaten en hun toepassingen, alsook op het kunnen beperken van de gebruiksrisico’s.

 

Communicatie:

 

Communicatie gaat niet enkel over het vinden van informatie en de betrouwbaarheid ervan kunnen achterhalen, maar ook over de mediaboodschappen van anderen begrijpen, ze zelf doordacht kunnen vormgeven en dit alles delen via mail, online- gemeenschappen en sociale netwerken.

 

Kritisch begrip:

 

Kritisch begrip gaat over de bewustwording van de impact van massamedia en mediaproducenten op de maatschappij en op ons eigen doen en denken. Begrijpen hoe media tot stand komen en kennis hebben over de wetgeving en de invloed van de overheid zijn hiervoor belangrijke competenties. Het gaat daarbij vooral om het verwerven van een kritische houding.

 

Wijsheid

 

Wijsheid gaat om het inschatten van de eigen competenties. Daarnaast gaat het ook om het bepalen van eigen voorkeuren en van hoeveel tijd en energie men wil investeren om de mediawijsheidscompetenties te verhogen: Hoe ver sta je en waar wil je staan? Waar gaat je eigen voorkeur naar uit?

 

 

Gedetailleerde informatie kan je vinden in het conceptueel kader van de

‘21e eeuwse vaardigheden'.

 

 

 

 

middenschool leopoldsburg

21ste eeuwse vaardigheden

atheneumstraat 2, 3970 leopoldsburg - 011 34 31 04

©  2018  All Rights Reserved.  Webcreation by RANA DIGITAL